Maatschappij

Organisaties laten steeds vaker hun maatschappelijk gezicht zien. Ze willen iets toevoegen aan de maatschappij. Ze dragen bijvoorbeeld bij door te werken aan oplossingen voor de ouder wordende samenleving, het voeren van een actief sociaal sponsoringbeleid, het bij elkaar brengen en laten ontwikkelen van mensen, het samen met gemeente aangaan van leefbaarheidsprojecten, sociale problematiek of om het realiseren van een goed leefklimaat en een duurzame toekomst.

In al deze voorbeelden moeten we het samen doen! Goed willen zijn voor de wereld van nu en van de toekomst. We moeten de maatschappelijke opgave onder ogen zien en samen gaan werken. Toch is voor veel organisaties nog onduidelijk wat dat in praktijk precies vraagt. De werkende strategie bepaalt met u de passende strategie en kan daarbij op verschillende manieren een rol vervullen.

Welke strategie?

Een maatschappelijke organisatie ‘word’ je niet zomaar, het is niet een willekeurige beslissing.  Allereerst moet je bepalen hoever het maatschappelijk ondernemerschap gaat en wat daarbij de doelstellingen zijn. Vervolgens krijgt de maatschappelijke opgave een duidelijke plek in de bedrijfsvoering en wordt duidelijk dat deze meer leidend wordt in de wijze waarop de organisatie ingericht is. Vaak vraagt dit om een aangepaste structuur of andere werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Processen worden anders.

De contacten met stakeholders en partners worden belangrijker. Samen met hen geeft u antwoord op maatschappelijke vraagstukken. De medewerkers komen op nieuwe, vaak nog onbekende, terreinen. Ze worden anders aangestuurd en van hen wordt creativiteit en maatwerk verwacht.

Om echt maatschappelijk ondernemer te zijn is vaak een behoorlijke transformatie noodzakelijk. De werkende strategie werkt op innovatieve wijze met u toe naar een totaalaanpak voor maatschappelijk ondernemerschap.

Wat bieden wij u?

De werkende strategie ondersteunt u op verschillende manieren. Hierna een selectie van mogelijkheden.

  • Missie en visiebepaling als fundament  van de  te kiezen strategie; wat zijn de gewenste identiteit en bijbehorende kernwaarden.
  • De organisatiediagnose waarbij er zicht komt op de huidige situatie bekeken vanuit Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen (SWOT).
  • Organisatieverandering en helpen bij de implementatie.
  • Projectmanagement van maatschappelijke projecten met meerdere partijen.
  • Betrekken stakeholders om de betrokkenheid te vergroten tijdens bijeenkomsten, presentaties en debatleiding.
  • Verstevigen van de strategische communicatie.
  • Procesmanagement bij belangrijke maatschappelijke- en klantprocessen.